Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://obozowaprzygoda.pl (dalej jako: „Obozowaprzygoda.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Obozowaprzygoda.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Obozowaprzygoda.pl

1) O NAS

Właścicielem Obozowaprzygoda.pl jest SŁONECZNA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pile (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kilińskiego 6/1, 64-920 Piła); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838802 oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych z numerem ewidencyjnym: 27691oraz numerem rejestrowym: 908; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 7642701133; REGON: 385953204, adres poczty elektronicznej: rezerwacje@obozowaprzygoda.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 48799399054 – (dalej jako „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający przesłanie do Usługodawcy zapytania np. na temat Obozu.
  3. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybranie Obozu oraz określenie warunków Umowy z dostępnych możliwości wskazanych w formularzu.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o udział w Obozie z Usługodawcą.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera.
  7. OBÓZ – dostępna w Serwisie Internetowym impreza turystyczna (obóz lub kolonia) organizowana przez Usługodawcę, w której udział może być przedmiotem rezerwacji Klienta i stanowić następnie przedmiot Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Dokładny opis Obozu wskazany jest każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego obok danego Obozu.
  8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  10. REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta chęci zawarcia Umowy dotyczącej udziału w danym Obozie dokonane za pomocą Formularza Rezerwacji. Rezerwacja stanowi dla Usługodawcy zapytanie ofertowe i nie ma charakteru wiążącego dla Usługodawcy, chyba że Usługodawca ją zaakceptuje – w takim wypadku Usługodawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy z Klientem zgodnie z Rezerwacją oraz dodatkowymi ustaleniami między Klientem a Usługodawcą w formie wiadomości e-mail.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, OBOZOWAPRZYGODA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://obozowaprzygoda.pl.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  13. USŁUGODAWCASŁONECZNA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pile (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kilińskiego 6/1, 64-920 Piła); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838802 oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych z numerem ewidencyjnym: 27691oraz numerem rejestrowym: 908; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 7642701133; REGON: 385953204, adres poczty elektronicznej: rezerwacje@obozowaprzygoda.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 48799399054.
  14. USTAWA O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.).
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  16. UMOWA – umowa o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych, zawarta poza Serwisem Internetowym pomiędzy Klientem a Usługodawcą, na podstawie Rezerwacji dokonanej przez Klienta lub w formie wymiany wiadomości e-mail.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OBOZOWAPRZYGODA.PL

 1. Obozowaprzygoda.pl jest portalem, który umożliwia złożenie Rezerwacji na Obozy organizowane przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje o Obozach dostępne są w Serwisie Internetowym.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Blog.
  2. Newsletter.
  3. Formularz kontaktowy.
  4. Formularz Rezerwacji.
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 6. Blog – korzystanie z Bloga możliwe jest po przejściu do odpowiedniej zakładki na stronie Serwisu Internetowego. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych. W ramach Bloga Usługodawca publikuje artykuły związane z tematyką Serwisu Internetowego.
  1. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj email”.
  1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@obozowaprzygoda.pl.
 8. Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” oraz (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści zapytania kierowanego do Usługodawcy, a także imienia, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej, na który powinna zostać udzielona odpowiedź.
  1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5) WARUNKI SKŁADANIA REZERWACJI ZA POMOCĄ FORMULARZA REZERWACJI

 1. Jedną z funkcjonalności Serwisu Internetowego jest Formularz Rezerwacji, który umożliwia zarezerwowanie udziału w Obozie.
 2. Rozpoczęcie składania Rezerwacji w Obozowaprzygoda.pl przebiega według następującego schematu:
  1. Klient wybiera interesujący go Obóz na stronie Obozowaprzygoda.pl. Klient przed rozpoczęciem składania Rezerwacji obowiązany jest zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o wybranym Obozie dostępnymi w Serwisie Internetowym.
  2. Klient po zapoznaniu się z informacjami o Obozie powinien kliknąć przy interesującym go terminie Obozu pole „Rezerwuj” widoczne na stronie poświęconej wybranemu Obozowi – z tą chwilą rozpoczyna się już proces składania Rezerwacji na stronie Obozowaprzygoda.pl za pomocą Formularza Rezerwacji.
 3. Korzystanie z Formularza Rezerwacji następuje po wybraniu interesującego Klienta rodzaju i terminu Obozu. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza Rezerwacji pola „Rezerwuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Poza danymi Klienta należy podać również dane uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto). Niezbędne jest również wybranie miejsca wsiadania, rozmiaru koszulki którą Klient otrzyma w ramach Obozu oraz rodzaju diety.
 4. Cena Obozu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Obozu będącego przedmiotem Rezerwacji oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się Umową dotyczącą udziału w danym Obozie.
 5. Rezerwacja złożona przez Usługobiorcę ma dla Usługodawcy charakter zapytania ofertowego, które upoważnia Usługodawcę do nawiązania z Usługobiorcą kontaktu celem przedstawienia dopasowanej oferty organizacji Obozu oraz zawarcia Umowy na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług turystycznych przez Usługodawcę.
 6. Sposoby i terminy płatności za Obóz:
  1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
   1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. Termin płatności:
   1. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie wskazanym na umowie tj. pełna wpłata na co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia obozu.

6) WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONANIA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 5.2 – 5.3 Regulaminu albo bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. W kolejnej wiadomości e-mail Usługodawca przesyła Klientowi dopasowaną ofertę, przygotowaną na podstawie informacji w złożonej przez Klienta Rezerwacji, a także regulamin świadczenia usług turystycznych oraz właściwe ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o świadczenie usługi turystycznej zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez Klienta oraz akceptacji załączonych dokumentów. Regulamin świadczenia usług turystycznych stanowi integralną część zawartej Umowy.
 4. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza jej zawarcie poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rezerwacji.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego, (2) udostępnienie regulaminu świadczenia usług turystycznych oraz (3) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.4 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

7) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 47 Ustawy o Imprezach Turystycznych, Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Obozu.
 2. Klient może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz Usługodawcy. W przypadku nieokreślenia w Umowie opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta Usługodawca uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
 3. W Umowie może zostać wskazana opłata za odstąpienie od Umowy w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od Umowy, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.
 4. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 5. Usługodawca może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Usługodawca powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w Umowie, lecz nie później niż na:
   1. 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
   2. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
   3. 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
  2. Usługodawca nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w powyższych pkt. 7.4 i 7.5, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 7. Oświadczenia kierowane do Obozowaprzygoda.pl można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 1 Regulaminu.

8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 8 tej ustawy, nie stosuje się do umów o imprezę turystyczną. Przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta mają zastosowanie do innych umów zawieranych z Usługodawcą, w tym do umów o świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Kilińskiego 6/1, 64-920 Piła lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@obozowaprzygoda.pl.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – w przypadku umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9) KONTAKT Z OBOZOWAPRZYGODA.PL

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: rezerwacje@obozowaprzygoda.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Kilińskiego 6/1, 64-920 Piła), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Obozowaprzygoda.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE OBOZOWAPRZYGODA.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: rezerwacje@obozowaprzygoda.pl lub pisemnie na adres: ul. Kilińskiego 6/1, 64-920 Piła.
 2. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługodawcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Obozowaprzygoda.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych, zmiany w zakresie usług lub modelu działalności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane i wykonane Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Imprezach Turystycznych, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Obozowaprzygoda.pl

14) ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU - STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO USTAWY O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH)

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo SŁONECZNA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo SŁONECZNA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat gdyby przedsiębiorstwo SŁONECZNA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stało się niewypłacalne.

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302.

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Przedsiębiorstwo SŁONECZNA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykupiło w TU Europa S.A., zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Marszałek Województwa Wielkopolskiego 61-714 Poznań, Al. Niepodległości 34, tel. 61 626 66 66, e-mail: kancelaria@umww.pl), jeżeli z powodu niewypłacalności przedsiębiorstwa SŁONECZNA PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302] przetransponowana do prawa krajowego [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361].